אישור שדרוג מוויז לגוגל מקומות + מפות

אבקש לממש את ההטבה שניתנה לי ולשדרג את שירותי השיווק מ- חבילת מיקום בסיסית בוויז, לחבילת מקומות + מפות בגוגל, ללא עלות נוספת.

ידוע לי ואני מאשר כי:

אישור זה יהווה נספח להסכם הקיים עם אסטרטג ולא יבוצע כל שינוי בסכום התשלום ואופן ביצועו, ויתר תנאי ההסכם יישמרו.